0890 123 223
   autopars1

eu-icon
program-icon
Фирма „АУТОПАРС 2000“ ООД започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на договора за безвъзмездна помощ:
BG16RFOP002-2.089-3930-C01/ 16.08.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Срок на изпълнение:
3 месеца от датата на подписване на договора – 16.08.2021-16.11.2021
Място на изпълнение: община Асеновград, гр. Асеновград, ул. Козановско шосе N:1
Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева
Размер на безвъзмездната помощ:
50 000,00 лева, от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.